Pujcovna mikrobusu, Půjčovna mikrobusu, Půjčovna mikrobusů, Půjčit mikrobus, Pujcit mikrobus, Pronájem ford transit, Pronájem ford transit, Půjčovna ford transit, Půjčit ford transit, půjčovna automobilů a minibusů, půjčovna, půjčovna aut, půjčovna minibusů, půjčovna automobilů, půjč si minibus, minibus, minibusy, odoprag, Kralupy, Kralupy nad vltavou, odolená voda, odolka, vodolka, autobus, bus

Kalkulačka nákladů zapůjčení auta či minibusu:

Datum od:
3.4.2017
Datum do:
10.4.2017
(3 dny)
Kauce
--
Půjčovné
--

Tento ceník platí pro následující destinace: ČR, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko,Chorvatsko, Slovinsko, Itálii.

Ceny pronájmu vozů, mířících do dalších zemí EU nebo mimo EU jsou stanovené individuálně na základě konkrétní poptávky s ohledem na nájezd km, charakter destinace, počet dnů a typ vozu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMUTyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi Půjč si minibus - autopůjčovna s.r.o., IČ 143 72 401 se sídlem Družstevní 7, P-4, Nusle, Bankovní spojení: 123-6936870297/0100 (dále jen pronajimatel) a nájemcem na pronájem motorového vozidla.


Článek I. Nájemní smlouva


I.1. Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se společnosti Půjč si minibus - autopůjčovna s.r.o.( dále jen „pronajimatel“) uzavírá smlouvu o nájmu dopravního prostředku s event. příslušenstvím (dět.sedačka aj). Smlouvou o nájmu dopravního prostředku (dále jen „smlouva“), jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví coby číslo objedn. , se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci předmětné motorové vozidlo, uvedené ve smlouvě, do pronájmu na dobu určitou, specifikovanou ve smlouvě.


I.2. Předmětné vozidlo a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě. Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu, při překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba! Minimální účtovaná doba pronájmu vozidla je 24 hodin. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 48 hodin před uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.


I.3. Vozidlo (dále jen předmět nájmu) je ve stavu odpovídajícím účelu jeho použití a obecně závazným právním předpisům stanovícím podmínky provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Vozidlo má povinnou výbavu: sadu žárovek, výstražné vesty pro každého pasažéra, záznamový arch o dopravní nehodě, trojúhelník, lékárničku, náhradní kolo, startovací kabely, lano, hasicí přístroj, jedny klíče od vozidla, osvědčení o registraci, zákonné pojištění z provozu motorových vozidel. Pronajatý vůz je možné přistavit či vyzvednout v Praze i mimo Prahu za poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.


I.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.


I.5. Předmět nájmu je havarijně pojištěn pro provoz na území České republiky vč. Evropy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč). Klient odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škody vzniklé na vozidle v době od předání vozidla klientovi do jeho převzetí pronajímatelem. Škody do výše spoluúčasti 10%, min. 10.000,- Kč hradí klient. Spoluúčast se hradí vždy, když škodu způsobí nájemce, nebo viník není znám, stejně jako náklady na odtah vozidla zpět k pronajímateli.


Článek II. Povinnosti nájemce:


II.1. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání předmětu nájmu dle předávacího protokolu a zavazuje se předmět nájmu užívat s ohledem k nabytým vědomostem a v souladu se zásady slušného řízení.


II.2. Nájemce se rovněž zavazuje používat při provozu předmětu nájmu jen předepsané pohonné hmoty a jiné náplně, dodržovat předepsané huštění pneumatik, předmět nájmu nepřetěžovat a dbát na jeho řádný technický stav.


II.3. Nájemce se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu nájmu nebo tento jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat. V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu.


II.4. Nájemce je povinen před zapůjčením vozidla složit vrátnou kauci dle typu vozidla.

Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Vratná kauce není platbou za pronájem vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, poškození vozidla aj.).


II.5. Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě.


II.6. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví.


II.7. Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště příp. kontaktní adresy, telefonního kontaktu, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.


II.8. Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd (platí především u dlouhodobých pronájmů).


II.9. Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod jsou vždy k tíži nájemce. Vozidlo má být přiměřeně čisté, klient nemá povinnost umývat vůz, avšak v případě extrémního znečištění sedaček/ interiéru společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatky za extra čištění až do výše 5 000,- Kč.


II.10 Pokud klient nevrátí vozidlo v době, dohodnuté ve smlouvě a ani včas nepožádá o prodloužení smlouvy, toto jednání bude považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků, v plné výši až do dne vrácení vozidla pronajímateli včetně. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy podle nájemní smlouvy měl vozidlo vrátit pronajímateli nárok na omezení své odpovědnosti, tj na spoluúčast ve výši 10% viz článek I, bod I.4. , tj nájemce se zavazuje k doplacení náhrady případné škody pronajímateli v plné výši.


II.11. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla, a to do 5 dnů od doručení výzvy pronajímatelem.


II.12. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení.


II.13. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou v hodnotě 50.000,- Kč. Dále se nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů.


II.14. Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a odnímatelný čelní panel radia ve vozidle a vůz řádně uzamknout.


II.15. Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.


II.16. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě nehody je povinnost vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“!


II.17. V případě, že klient poruší zásady silničního provozu obzvlášť hrubým způsobem a vozidlo mu bude policii či jiným státním orgánem zabaveno, hradí klient veškeré náklady, s návratem vozu zpět k pronajímateli spojené vč. nákladů na repatriaci (odtah do ČR), náhradního řidiče, nákladů na vyřízení žádosti o návrat vozu majiteli, správní poplatky, event.soudní výlohy. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků, v plné výši až do dne vrácení vozidla pronajímateli včetně.


Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí klienta zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.


Článek III. Platba:


III. 1. Platba pronájmu vozidla probíhá:

  • hotově při předání vozu: klient uhradí pronájem v hotovosti při předání vozidla

  • bankovním převodem na účet 115-4344900297/0100: platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem vozu musí být připsána na náš účet nejpozději týden před samotným pronájmem vozidla.

III.2. Rezervační záloha je vratná v celé výši v případě písemného (emailem) oznámení o odstoupení od smlouvy min. 20 dní před před dnem předání vozu. V případě storno rezervace 10-19 dní předem společnost vrátí 50% zálohy. Pozdější storno je zpoplatněno plnou výši zálohy.


Článek IV. Podmínky užívání vozu:


IV.1. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně nákladů na vymáhání pohledávky v plné výši.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci vozu na den, kdy má začít doba pronájmu.


IV.2. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (poškození disků, pneumatik, škody na podvozku, …) nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup. Asistenční služby v zahraničí nejsou v ceně pronájmu a lze je zajistit formou dodatečného připojištění.


IV.3. Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud je v nájemní smlouvě určeno, že vozidlo musí být v servisu po ujetí určitých kilometrů nebo při určitém stavu tachometru, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla.


IV.4. Pohonné hmoty: Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají s plnou nádrží a rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtován poplatek dle aktuálních cen paliva.


IV.5. Omezení v jízdě: Omezení v jízdě se týkají výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), zemí bývalého Sovětského svazu, Albánie. Je vysloveně zakázáno vycestovat s vozidlem mimo EU, kromě Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Monako. V případě, že nájemce bude chtít užívat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen před uzavřením nájemní smlouvy informovat o plánované destinaci pronajímatele. Případné porušení smluvních podmínek- včasné neinformování pronajímatele- má za následek ztrátu celé kauce.


Článek V. Ochrana osobních údajů:


Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.